Dziś jest .  

Aktualizacja: 2014-07-11

Strona Główna
Zobacz gdzie jesteśmy!

OSP Wierzchowiska
Nasz zarząd oraz członkowie

Historia
Poznaj historię naszej jednostki! Tutaj dowiesz się jak powstała nasza jednostka, jak w tamtym czasie radzili sobie druhowie z problemami
Interwencje
Zobacz, z czym mamy do czynienia! Pożary, wypadki, zagrożenia...

Galeria OSP
Nasza jednostka w obiektywie! Zobacz nas, nasze zmagania z szarą rzeczywistością

Zawody
Nasze osiągnięcia w dziedzinie sportowo pożarniczej

Nasi przyjaciele
Adresy do innych stron o tematyce pożarniczej

Księga gości
Wystarczy tylko kliknąć i wpisać się ;-)

Dnia 6 lipca 2014 roku w Modliborzycach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych, nasza jednostkę reprezentowały dwie drużyny - kobieca i męska, które zajęły drugie miejsca w swoich grupach, drużyn kobiecych startowało 4 a męskich 15. W imieniu zarządu składamy podziękowanie za udział zawodnikom jak i wszystkim którzy przyczynili się do wygranej naszych drużyn.
W dniach 20 stycznia do 7 lutego 2014 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim po raz kolejny odbył się kurs podstawowy strażaków OSP. Na kurs zgłosiło się 31 przyszłych strażaków. W tym dwóch druhów z naszej jednostki Ożóg Marcin i Wojtan Mariusz. Całe szkolenie podzielone zostało na dwie czę?ci: praktyczną i teoretycznch. Czę?ć teoretyczna obejmowała m.in. tematy z zakresu BHP oraz podstaw organizacji akcji ratowniczo - ga?niczych. Po szczegółowym zapoznaniu się z teori? strażacy przeszli do ćwiczeń praktycznych. Wszystkie zajęcia były przeprowadzone przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Zajęcia praktyczne odbywały się na placu przy JRG . Ich celem było wcielenie w życie nabytej wiedzy z zakresu rozwijania linii ga?niczych i zajmowania stanowisk, ewakuacji ludzi i zwierz?t, musztry, gaszenia pożarów oraz użycia innych ?rodków ga?niczych. W dniu 7 lutego kurs zakończył się sprawdzeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej pod okiem Komisji egzaminacyjnej. Egzamin zaliczyli wszyscy uczestnicy.
Materiał ze strony PSP Janów Lubelski
30 stycznia 2014 roku odbyła się akcja zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (elekro-?mieci). Prowadzi j? Papieskie Stowarzyszenie "Pomoc Ko?ciołowi w potrzebie" W akcję wł?czyło się już wiele parafii w całej Polsce. Na pro?bę naszego Proboszcza ks. Dziekana Zbigniewa Solarza pomagali?my w transporcie zebranych elektro- ?mieci na plac ko?cielny z miejscowo?ci Wierzchowiska Pierwsze, Zamłynie, Kamienna Góra oraz Węgliska i Antolin. Mieszkańcy tych miejscowo?ci, mogli wystawić przed posesję zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (komputery, monitory, klawiatury, drukarki, klimatyzatory, telewizory, radia, magnetofony, magnetowidy, dekodery, telefony stacjonarne i komórkowe, pralki, żelazka, lodówki, odkurzacze, grzejniki, kuchenki, mikrofalówki, kable, baterie, akumlatory itp). Przy okazji zbiórki można nie tylko pozbyć się elektro-?mieci, ale także wyrazić swoj? solidarno?ć z ubogimi będ?cymi w potrzebie.
Dnia 24 stycznia 2014 roku o godz. 17 w remizie OSP Wierzchowiska Pierwsze odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2013, mimo kilkunastostopniowego mrozu frekwencja była do?ć dobra. Otwarcia zebrania dokonał prezes Ożóg Krzysztof, minut? ciszy uczcili?my druhów, którzy odeszli na wieczn? służbę, następnie przywitał przybyłych przedstawicieli Zarzadu Gminnego ZOSP RP jak i PSP w Janowie Lubelskim. Po wybraniu przewodnicz?cego zebrania - druha Dudę Jerzego, druh naczenik KuĽnicki Michał przedstawił sprawozdanie z działalno?ci za rok 2013, za? finansowe przedstawił skarbnik Sowa Marek. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił druh Bożek Henryk, plan finansowy na rok 2014 przedstawił prezes Ożóg Krzysztof. W dalszej dyskusji poruszane były tematy modernizacji placu wokół budynku strażnicy oraz sprawy bież?ce dotycz?ce OSP. W dyskusjach zabierali głos burmistrz Kowalik Witold , przedstawiciel komendy PSP w Janowie Lubelskim zastępca komendanta kpt. Serwatka Tomasz który ocenił zdolno?ć operacyjn? jednostki, podkre?laj?c dobr? współpracę i zaangażowanie. Po dyskusjach zebrani druhowie udzielili absolutorium zarz?dowi.
Obchody 95. rocznicy odzyskania niepodległo?ci w naszej gminie rozpocz?ł uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, władz samorz?dowych, delegacji i mieszkańców spod budynku urzędu gminy do kościoła parafialnego w Modliborzycach, gdzie została odprawiona msza ?więt? za Ojczyznę. Następnie wszyscy zebrani przeszli pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożyły wieńce, a przewodnicz?cy Rady Gminy Modliborzyce wygłosił okoliczno?ciowe przemówienie. Uroczysto?ć u?wietniła orkiestra dęta działaj?ca przy Gminnym O?rodku Kultury w Modliborzycach.
KURSY MEDYCZNE DLA STRAŻAKÓW OSP
W dniu 21 paĽdziernika 2013 rozpocz?ł się został cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy medycznej dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych wł?czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Ga?niczego z terenu powiatu janowskiego. Z naszej jednostki w kursie uczestniczyli dh, Grzegorz Lenart, Błoński Rafał oraz Zy?ko Wojciech. Kurs ratownictwa medycznego w zakresie pierwszej pomocy medycznej zorganizowany został przez Komendę Powiatow? Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych S.A.S w Janowie Lubelskim w oparciu o bazę lokalow? NZOZ " Zdrowie " w Janowie Lubelskim. W pierwszym kursie udział wzięli strażacy z OSP Potok Wielki, Potok Stany, Modliborzyce, Wierzchowiska Pierwsze, Krzemień Pierwszy oraz Dzwola ł?cznie 29 strażaków. W roku bież?cym planowane s? jeszcze dwa kursy.
W dniu 11 paĽdziernika 2013 r. na terenie kompleksu le?nego Nadle?nictwa Janów Lubelski odbyły się ćwiczenia zgrywaj?ce jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga?niczego powiatu janowskiego. Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur podczas działań w dużych zwi?zkach taktycznych jak również sprawdzenie systemu alarmowania, dysponowania, oraz poziomu wyszkolenia i wyposażenia ratowników oraz kierowania siłami i ?rodkami funkcjonuj?cymi w ramach KSRG. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń le?niczy przebywaj?cy w rezerwacie "Lasy Janowskie " zauważa pożar i informuje PSK. Zgodnie z procedur? zaalarmowane zostaj? siły i ?rodki pierwszego rzutu. Zastępy po przybyciu na miejsce pożaru podejmuj? działania ga?nicze lecz ze względu na niesprzyjaj?ce warunki pogodowe pożar w szybkim tempie rozprzestrzenia się. Siły i ?rodki s? niewystarczaj?ce. Do działań zadysponowane s? zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych wł?czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Ga?niczego z terenu powiatu oraz dodatkowe zastępy z JRG PSP Janów Lubelski. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy ratownicze z KP PSP w Janowie Lubelskim i jednostki OSP KSRG z terenu powiatu w tym druhowie naszej jednostki którzy zostali przydzieleni do drugiego obwodu ga?niczego wraz o jednostkami OSP Modliborzyce, Osp Dzwola i OSP Godziszów Drugi, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim oraz przedstawiciele nadle?nictwa Janów Lubelski., Podczas omówienia ćwiczeń padły słowa podziękowania pod adresem strażaków ze strony Nadle?niczego Nadle?nictwa Janów Lubelski Pana Henryka R?żewskiego który obserwował ćwiczenia. Na zakończenie ćwiczeń podsumowania dokonał Komendant Powiatowy PSP bryg. Grzegorz Pazdrak.
Pożar poszycia, runa le?nego na torfowisku.
30 sierpnia 2013 roku o godzinie 21:13 nasza jednostka została zadysponowana do pożaru runa le?nego na podłożu bagienno torfowym w miejscowo?ci Kocudza w gminie Dzwola. Pożarem objęta była ł?cznie powierzchnia 7,5 ha runa le?nego o podłożu bagienno torfowym. Dużym utrudnieniem podczas prowadzonych działań ga?niczych była bardzo niska wilgotno?ć ?ciółki oraz warstwy torfu. Pożar rozprzestrzeniał się pod warstw? mchu i ?ciółki le?nej co prowadziło do powstawania nowych ognisk pożaru. Wypalaniu ulegały płytkie systemy korzeniowe co z kolei prowadziło do przewracania się drzew. Punkt czerpania wody zorganizowany był w odległo?ci około 3 km w miejscowo?ci Kocudza. Około godziny 23:00 pożar został opanowany. Następnym etapem działań było dogaszanie pogorzeliska i przelewanie wod? warstw torfu. W działaniach brało udział 27 zastępów PSP i OSP.
Uroczyste przekazanie samochodów
9 czerwca w Chrzanowie odbyło się uroczyste przekazanie 9 samochodów ratowniczo ga?niczych zakupionych przy pomocy dofinansowania ze ?rodków europejskich. W ramach projektu wyposażono jednostki OSP z terenu powiatu janowskiego wł?czone do Krajowego Systemu Ratowniczo Ga?niczego w pięć sztuk ?rednich samochodów ratowniczo-ga?niczych z napędem 4x4 z funkcj? ratownictwa chemiczno-ekologicznego na podwoziu IVECO Eurocargo oraz cztery sztuki lekkich samochodów ratowniczo ga?niczych na podwoziu FORD Transit. Projekt został zrealizowany dzięki utworzeniu konsorcjum przez gminy z terenu powiatu janowskiego (Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Modliborzyce i Potok Wielki) W uroczysto?ciach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szczebli samorz?dowych z terenu województwa lubelskiego a także przedstawiciele straży pożarnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz druhowie strażacy, którym na co dzień będ? służyły nowe pojazdy. Uroczysto?ci rozpoczęły się Msz? |w. odprawion? w ko?ciele parafialnym w Chrzanowie, po zakończeniu której wszyscy uczestnicy przy akompaniamencie orkiestry strażackiej przemaszerowali pod Urz?d Gminy w Chrzanowie, gdzie odbyła się kolejna czę?ć uroczysto?ci. Podczas uroczysto?ci najbardziej zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia. Następnie po?więcenia pojazdów dokonali ks. kan. Wiesław Łobaza oraz ks. kan. Józef Krawczyk. Głównym punktem programu było wręczenie kluczy do samochodów kierowcom. Oficjalnego przekazania kluczy jednostkom dokonywali wójtowie gmin. W imieniu naszej Jednostki klucze odebrali dh. Naczelnik KuĽnicki Michał oraz kierowca dh. Lenart Grzegorz. Jak zawsze przy okazji tego typu uroczysto?ci mamy nadzieję, że pojazdy czę?ciej będ? uczestniczyć w uroczysto?ciach niż w akcjach ratowniczych, jednak m.in. kataklizmy jakie dziej? się w ostatnich tygodniach zmuszaj? władze samorz?dowe do wyposażania jednostki OSP w najnowszy sprzęt, aby w jak największym zakresie umożliwiał likwidację powstałych zagrożeń i ochronę miejscowej ludno?ci przed skutkami niszczycielskich żywiołów. Nowe ?rednie samochody ratowniczo - ga?nicze IVECO otrzymały jednostki: OSP Andrzejów, OSP Batorz, OSP Chrzanów, OSP Wólka Ratajska, OSP Potok Wielki Nowe lekkie samochody ratowniczo - ga?nicze na podwoziu Forda otrzymały jednostki: OSP Dzwola, OSP Godziszów Drugi, OSP Modliborzyce, OSP Wierzchowiska Pierwsze Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. O? priorytetowa VI |rodowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie ?rodowiska, Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne pod nazw? Ochrona naturalnych ekosystemów "Lasów Janowskich".
W dniu 16.05.2013r. członkowie zarz?du naszej jednostki - Krzysztof Ożóg, KuĽnicki Michał oraz Wójt Gminy Modliborzyce Witold Kowalik - dokonali odbioru lekkiego samochodu ratowniczo - ga?niczego, o zabudowie kontenerowej, na podwoziu - Ford Transit w Salonie Frank- Cars w Częstochowie. Pojazd jest wyposażony w zbiornik 1000l wody oraz 100l ?rodka pianotwórczego, agregat wysokoci?nieniowy ze zwijadłem 60m, pneumatycznym masztem o?wietleniowym, wyci?gark?, radiostacjami i latarkami.
Dnia 11.01.2013. (pi?tek) w budynku OSP odbędzie się walne zebranie członków naszej jednostki. Serdecznie zapraszamy druhny druhów oraz sympatyków naszej jednostki. Zarz?d OSP


W dniu 12 paĽdziernika 2012 r. w firmie "Derpal" przeprowadzono ćwiczenia zwi?zane z funkcjonowaniem na terenie powiatu janowskiego KSRG.Celem ćwiczeń, przeprowadzanych raz do roku, było doskonalenie czynno?ci ratowników, doskonalenie alarmowania, dowodzenia i współdziałania służb ratowniczych oraz prezentacja możliwo?ci technicznych i taktycznych jednostek ratowniczych w likwidacji zagrożeń. W ćwiczeniach udział brało 11 jednostek krajowego systemu ratowniczo-ga?niczego z terenu powiatu janowskiego, jednostka ratowniczo-ga?nicza PSP, policja, pogotowie ratunkowe oraz przedstawiciele zarz?dzania kryzysowego ze Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
Dnia 08.09.2012. Jednostka OSP Wierzchowiska obchodziła jubileusz 100- lecia. Uroczysto?ć rozpoczęto msz? ?więt? koncelebrowan? przez księży: Zbigniewa Solarza, Stanisława Rz?sę, Czesława Bednarza iTomasza Szostka w ko?ciele parafialnym w Wierzchowiskach podczas której został po?więcony przez ks. dziekana Czesława Bednarza nowy sztandar nadany na 100- lecie, a ufundowany przez druhów z OSP. Przy udziale władz wojewódzkich, posłów - Jana Łopaty i Jacka Czerniaka, radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego - Pana Jana Frani, władz powiatowych z druhami Henrykiem Dygusiem, Grzegorzem Pazdrakiem na czele, przedstawicieli samorz?du szczebla gminnego, radnych Rady Gminy, kierowników jednostek powiatowych, gminnych, jednostek OSP z s?siednich gmin oraz z terenu naszej gminy, a także miejscowego społeczeństwa jednostka OSP Wierzchowiska Pierwsze otrzymała z r?k Posła Jana Łopaty sztandar nadany przez Prezydium Zarz?du Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Następnie uchwał? Prezydium Zarz?du Głównego ZOSP RP jednostka OSP w Wierzchowiskach Pierwszych została odznaczona Złotym Znakiem Zwi?zku, wręczono również odznaczenia druhom i druhnom z jednostek przybyłych na uroczysto?ć, po czym zabrali głos zaproszeni go?cie. Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów.
Dnia 12 maja 2012 roku w ko?ciele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Nieustaj?cej Pomoy w Wierzchowiskach zwi?zek małżeński zawarli Katarzyna Wielgus i dh. Karol Grzyb, który obecnie pełni funkcję z-cy naczelnika OSP. W uroczysto?ci uczestniczyly druhny i druhowie z naszej jednostki. Serdecznie pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
Ćwiczenia z nowym ?migłowcem ratowniczym. W dniu 11.04.2012. odbyło się szkolenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatu janowskiego. Czę?ć teoretyczn? poprowadził Dowódca JRG w Biłgoraju - mł. bryg. Jarosław Kręt. Kolejnym punktem szkolenia był wyjazd wszystkich jednostek do Krzemienia na boisko sportowe. Około godziny 23 pojawił się ?migłowiec LPR EuroCopter EC 135 stacjonuj?cy na lotnisku w Radawcu. Eurocopter ze względów bezpieczeństwa może latać przy minimalnej widoczno?ci 1,5 km. Maksymalny zasięg to 835 km, co przekłada się na 4,45 godziny lotu. Co ciekawe, nie ma ograniczeń co do prędko?ci wiatru podczas lotu. W nocy miejsce l?dowania zabezpieczone jest przez trzech strażaków i wóz z wł?czonymi migaj?cymi niebieskimi ?wiatłami. Przecinaj?ce się promienie ?wiatła, z latarek oraz reflektorów samochodu, wyznaczaj? punkt l?dowania. Nocne l?dowanie to jeden z najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych manewrów. Ale EC-135 jest doskonale przystosowany do nocnych lotów. Jednak brak odpowiednio przygotowanych l?dowisk przy szpitalach, bardzo ogranicza możliwo?ć wykorzystania ?migłowca. Z naszej jednostki w szkoleniu udział brali KuĽnicki M, Lenart G, Ożóg K, G?siorowski D, Wołoszynek A, Grzyb K, Kucharczyk R.
W dniu 22.03.2012. odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiekcie wiertni Frampol1 w miejscowo?ci Andrzejów. W ćwiczeniach brały udział dwa zastępy PSP Janów Lubelski oraz dwa zastępy KSRG Wierzchowiska Pierwsze i Andrzejów. Po przyjeĽdzie na teren wiertni zostali?my skierowani na specjalne przeszkolenie na którym przedstawiono nam zasady działania urz?dzeń oraz zapoznano z zagrożeniami zwi?zanymi z wykonywaniem odwiertu. Następnie po podzieleniu na dwie grupy przyst?piono do zapoznania nas z obiektem.
Dnia 22.01.2012r. w Zespole Szkół w Wierzchowiskach Drugich po raz dziewi?ty odbył się Turniej Tenisa Stołowego jednostek OSP z terenu Gminy Modliborzyce o puchar Prezesa ZGOSP RP Witolda Kowalika. Były to również eliminacje do zawodów powiatowych, które odbęd? się 05.02.2012. roku w Godziszowie. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach - indywidualnej i drużynowej. Nasz? jednostkę reprezentowali Kamińki Artur, Duda Jerzy, Ożóg Waldemar. W imieniu wszystkich członków zarz?du składam druhom serdeczne podziękowania za reprezentowanie naszej jednostki. Wyniki zawodów: Kategoria indywidualna I miejsce dh Kamiński Artur- OSP Wierzchowiska Pierwsze II miejsce dh Duda Jerzy- OSP Wierzchowiska Pierwsze III miejsce dh Mi? Krzysztof- OSP Zarajec Kategoria drużynowa I miejsce OSP Wierzchowiska Pierwsze II miejsce OSP Zarajec III miejsce OSP Wierzchowiska Drugie Zapraszamy do galerii.
Rok 2011 jest rokiem szczególnym ponieważ w maju rozpoczęto prace remontowo- budowlane przy naszej strażnicy, która zostanie Lokalnym Centrum Kultury w Wierzchowiskach. Zapraszamy do galerii aby ?ledzić postęp w pracach.
W dniach od 14 do 18 listopada w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyło się szkolenie kierowców operatorów sprzętu osp. Druhowie z naszej OSP również brali udział w w/w szkoleniu byli to Grzyb Karol, Wołoszynek Andrzej, KuĽnicki Michał. Szkolenie składało się z czę?ci teoretycznej, praktycznej, pokazów i prób sprzętu a kończyło egzaminem oraz wspólnym ogniskiem.
W dniu 02.10.2011. reprezentacja naszej jednostki brała udział w uroczysto?ciach 85- lecia OSP w D?biu. Uroczysto?ć rozpoczęto msz? ?więt? w ko?ciele w Modliborzycach, następnie jednostki z gminy Modliborzyce oraz jednostka Wojciechowa wraz z orkiestr? dęt? i go?ćmi zaproszonymi krokiem defiladowym przemaszerowały na plac przed wyremontowanym budynkiem remizy OSP w D?biu. Podczas uroczystej zbiórki na placu OSP prezes Kazimierz Giszka przedstawił historię jednostki, dokonano odznaczenia jednostki medalem im. Bolesława Chomicza oraz odznaczono zasłużonych druhów. Następnie głos zabrał głos Wójt Gminy Modliborzyce Witold Kowalik oraz przemówienia okoliczno?ciowe wygłosili go?cie zaproszeni. Po czę?ci oficjalnej wszyscy zebrani udali się do budynku remizy za wspólny obiad.
Dnia 03.05.2011. odbyły się uroczysto?ci z okazji dnia strażaka. Brały w nich udział jednostki z Wierzchowisk Pierwszych, Wierzchowisk Drugich i Pasieki.Podczas mszy ?w Ks. Zbigniew Solarz dokonał poswięcenia zabytkowego sztandaru Wieskiej Ochotniczej Straży Ogniowej w Wierzchowiskach, który dzięki pomocy finansowej został poddany renowacji. Jednostki wraz z orkestr? Przemaszerowały do Remizy OSP Wierzchowiska Pierwsze na poczestunek. Zarz?d OSP Wierzchowiska Pierwsze kłada serdeczne podziękowania ofiarodawcom za okazane zainteresowanie i wsparcie tej szczytnej inicjatywy.
Dziękuemy Urzedowi Gminy w Modliborzycach,
Dziękujemy Stowarzyszeniu Aktywizacjii Społecznej SAS w Janowie Lubelskim
Dziękujemy Ks.Kanonikowi Ryszardowi Sowie,
Dziękujemy Ks. Kanonikowi Antoniemu Gębali,
Dziekujemy Ks. Prałatowi Czesławowi Grzybowi,
Dziekujemy Ks. Tomaszowi Szostkowi.


Z okazji zbliżaj?cych się |wi?t Wielkanocnych,
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, rado?ci, smacznego jajka, mokrego dyngusa.Tylko od 1 do 30 marca 2011 r. strażacy na terenie woj. lubelskiego odnotowali ponad 600 takich pożarów.

Dnia 27.02.2011r. w Zespole Szkół w Wierzchowiskach Drugich po raz ósmy odbył się Turniej Tenisa Stołowego jednostek OSP z terenu Gminy Modliborzyce o puchar Prezesa ZGOSP RP Witolda Kowalika. Były to równiez eliminacje do zawodów powiatowych. Rywalizacja odbywała sie w dwóch kategoriach - indywidualnej i drużynowej. Nasz? jednostkę reprezentowali Kamińki Artur, Duda Jerzy,Ożóg Waldemar,nasza drużyna zajęła III miejsce w kategorii drużynowej a druh Jerzy Duda wygrał turniej w kategorii indywidualnej.Pierwsze miejsce w kategorii drużynowej zajęło OSP Zarajec, Drugie miejsce OSP Wierzchowiska II. W imieniu wszystkich członków zarz?d składa druhom serdeczne podziękoowania za reprezentowanie naszej jednostki.
GORˇCY APEL!!!!
Zarz?d Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowiskach Pierwszych zwraca się z uprzejm? pro?b? do wszystkich ludzi którym bliskie s? Wierzchowiska i ich historia o wsparcie finansowe. Pozyskane ?rodki zostan? przeznaczone na renowację zabytkowego sztandaru, który po wielu latach powrócił do naszej jednostki. Sztandar ten został ufundowany przez dziedzica Gustawa |widę w 1924 roku na okoliczno?ć 12- lecia działalno?ci Straży Dworskiej i przekształcenia się jej w Straż Wiejsk?, która służy ludziom po dzień dzisiejszy. Ze względu na do?ć pokaĽn? sumę renowacji sztandaru (4000zł) zwracamy się do Państwa o pomoc i wsparcie naszej szczytnej inicjatywy. Aktualnie prowadzone s? prace renowacyjne przy zabytkowym płótnie. Wszystkich, którzy zechcieliby przekazać ?rodki na odnowienie sztandaru prosimy o wpłaty na nr konta OSP Wierzchowiska Pierwsze: 36 8717 1123 2010 1000 0387 0001 Wszelkie dokładniejsze informacje u naczelnika OSP Michała KuĽnickiego tel: 505 384 350


DZIĘKUJEMY!!!Zaproszenie!!!
Zarz?d Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowiskach Pierwszych ma zaszczyt zaprosić wszystkich Druhów/druhny oraz sympatyków na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 11.01.2011.(wtorek) o godzinie 17 w budynku Remizy OSP Wierzchowiska Pierwsze. Zarz?d OSP
Dnia 4 wrze?nia 2010 roku w ko?ciele parafialnym pod wezwaniem |w.Jana Chrzciciela w Blinowie zwi?zek małżeński zawarli Ania i dh. Michał, który obecnie pełni funkcję naczelnika OSP. W uroczysto?ci licznie uczestniczyły druhny i druhowie z Wierzchowisk Pierwszych, Wierzchowisk Drugich, Pasieki i Modliborzyc. Zapraszamy do galerii.
W dniu 27.08.2010. W Lublinie w Hali Globus odbyło się podziękowanie za udział w akcji przeciwpowodziowej Lubelszczyzna 2010. Na uroczysto?ć zaproszono przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń nios?cych pomoc powodzianom, przybyły władze państwowe i resortowe. Z po?ród jednostek OSP bior?cych udział w akcji przeciwpowodziowej Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska wyróżniła Dyplomem Uznania 20 jednostek z terenu województwa w tym z Powiatu janowskiego jednostkę z Wierzchowisk Pierwszych. Marszałek Województwa z osób indywidualnych odznaczył druha Rafała Błońskiego z jednostki Wierzchowiska Pierwsze Medalem Pami?tkowym Województwa Lubelskiego za odwagę i zaangażowanie w pomoc dla powodzian na terenie woj. lubelskiego.
Dnia.31.07.2010r. na terenie miejscowo?ci Wierzchowiska Drugie, Wierzchowiska Pierwsze, Pasieka, Węgliska i Antolin, miała miejsce akcja poszukiwawcza 8- letniego Adasia, który w godzinach rannych wyszedł z domu. Rodzice zaniepokojeni nieobecno?ci? dziecka rozpoczęli poszukiwania w pobliżu miejsca zamieszkania gdy ich próby nie przynosiły efektów postanowili zawiadomić Policję. Komenda Policji zadysponowała kilkudziesięciu policjantów z terenu całego powiatu, oraz Straże Pożarne: PSP Janów Lubelski, OSP Wierzchowiska Pierwsze, OSP Wierzchowiska Drugie, OSP Pasiekę, OSP Modliborzyce, OSP Stojeszyn, OSP D?bie. Do poszukiwań przył?czyła się również rodzina i mieszkańcy w/w miejscowo?ci. Podczas prowadzonej akcji poszukiwawczej nad terenem przeszła burza więc obawy o Adasia wzrosły, po upływie ok. 7 godz. od rozpoczęcia poszukiwań dziecko znaleziono. Na miejsce gdzie ostatnio widziano Adasia w miejscowo?ci Antolin patrol policji zawiózł mamę i na jej nawoływania Ada? odezwał się z pobliskich zaro?li.
Zapraszamy wszystkich do przył?czenia się do akcjii honorowego krwiodawstwa, która odbędzie sie w dniu 30.07.2010 r.(pi?tek) w Sali Narad Urzędu Gminy w Modiborzycach w godzinach od 8 do 12. Z uwagi na to, iż w miesi?cach letnich wzrasta zapotrzebowanie na krew i preparaty krwio-pochodne bardzo prosimy o przł?czenie się do zbiórki.
Dnia 17.06.2010r. Druhowie z jednostek Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie oraz Pasieki na pro?bę Ks. Tomasza Szostka pojechali do Trze?ni aby pomóc w usuwaniu szkód powstałych w wyniku zalania obiektów placówki Sandomierskiego Caritasu. W działaniach brało ł?cznie udział 18 druhów z tych jednostek. Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji w galerii.
W dniu 28 maja 2010 r.(piatek) odbędzie się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa w ramach IV edycji programy Ognisty ratownik - gor?ca krew. Serdecznie zapraszamy wszystkich druhów i druhny oraz ludzi dobrej woli chc?cych przył?czyć się do naszej inicjatywy. Zapraszamy na 8.30 Sala Narad Urz?d Gminy Modliborzyce!!!
Serdecznie zapraszamy wszystkich druhów, druhny oraz sympatyków pożarnictwa na gminne zawody OSP, które odbęda się 6 czerwca 2010 roku na boisku sportowym w Wierzchowiskach Pierwszych.


Strażacy ochotnicy od pokoleń pełni? bezinteresown? służbę w ochronie życia, zdrowia, mienia, ?rodowiska, tradycji i kultury narodowej. Kieruj? się szczytnymi ideałami służenia ludziom i niesienia pomocy poszkodowanym. Cywilizacja niesie coraz więcej zagrożeń, a pokonanie ich wymaga coraz wyższych umiejętno?ci i wyposażenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt ratowniczy.
Pomagaj?c strażakom ochotnikom - pomagasz sobie !
W deklaracji podatkowej trzeba wypełnić co najmniej niżej wskazane pozycje
W dniu 11 grudnia 2009 druh Skrzypek Czesław z nasej jednostki otrzymał medal im. Bolesława Chomicza. W imieniu wszystkich druhen i druhów życzymy dużo zdrowia, pomy?lno?ci oraz dalsej służby w szeregach jednostki.
Zapraszamy do galerii.
Dnia 6 stycznia 2010 roku o godz. 17 w remizie OSP Wierzchowiska Pierwsze odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2009. Otwarcia zebrania dokonał prezes Ożóg Krzysztof, przywitał przybyłych go?ci, przedstawicieli miejscowej władzy, oraz przybyłych przedstawicieli straży OSP jak i PSP. Po wybraniu przewodnicz?cego zebrania-druh Wielgus Stanisław zostało przedstawione sprawozdanie z działalno?ci za rok 2009, dokonał tego naczelnik druh KuĽnicki Michał, sprawy gospodarcze przedstawił gospodarz Druh Lenart Witold a finansowe skarbnik Szpyra Witold. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił druh Janik Zygmunt, plan finansowy na rok 2010 przedstawił prezes Ożóg Krzysztof. W dalszej dyskusji poruszane były tematy modernizacji budynku strażnicy oraz sprawy bież?ce dotycz?ce osp. Przyjęto rezygnacje skarbnika druha Szpyry Witolda który zrezygnował z powodów osobistych a na jego miejsce wybrano druha Sowę Marka. W dyskusjach zabierali głos wójt Kowalik Witold , komendant gminny Kliza Tomasz, płk. Dygu? Henryk Na koniec przedstawiciel komendy PSP w Janowie Lubelskim zastępca komendanta kpt. Serwatka Tomasz, ocenił zdolno?ć operacyjn? jednostki , podkre?laj?c dobr? współpracę. Po dyskusjach zebrani druhowie udzielili absolutorium zarz?dow
Wesołych |wi?t Bożego Narodzenia,

zdrowia, szczę?cia i miło?ci

w gronie rodziny i przyjaciół
KRWIODAWSTWO
Oddając krew - darujesz życie

KONTAKT
Dane naszej jednostki


Darmowy hosting
Copyright OSP Wierzchowiska Pierwsze 2007